Education Fund Holy FamilyCare Centre Ofcolaco

Caring for orphans

Beleid

Beleidsplan 2020-2021

1.    Doelstelling van het Education Fund Holy Family Care Centre

Statutair heeft het Education Fund Holy Family Care Centre de volgende breed geformuleerde  doelstelling:

  • Het bevorderen van het ontwikkelings- en opleidingsniveau van ouderloze kinderen in Ofcolaco, Zuid-Afrika; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.


2.    Beleid van het Fonds

Het Education Fund hanteert sinds haar oprichting in 2005 nog steeds de hiervoor genoemde doelstelling.
Op basis van de ontwikkelingen in de afgelopen 2 jaar is in het beleid geleidelijk wel een accentverschuiving ontstaan.
Deze ontwikkelingen betreffen het volgende:

  •   In de eerste jaren van het Holy Family Care Centre (2001 - 2005) was de belangrijkste rol van het Centre het opvangen van weeskinderen en andere kwetsbare kinderen die HIV-besmet waren of AIDS hadden.  Met de komst van een AIDS-kliniek (die de eerste jaren op het Centre was gevestigd) veranderde geleidelijk ook de situatie voor de kinderen op het Centre. Kwam een groot deel aanvankelijk naar het Centre om daar met goede zorg omringd te kunnen sterven, nu werden het "overlevers" met kansen voor de toekomst. Hierin lag ook de belangrijkste drijfveer voor de oprichters Margriet en Frank Kraak om het Education Fund te starten: om de kinderen meer kansen te bieden door basis- en vervolgopleiding financieel te kunnen ondersteunen.
  • In die eerste jaren van het Fonds lag de focus sterk op het creëren van mogelijkheden om de (toen nog veelal jonge) kinderen te voorzien van leermiddelen en ondersteuning voor de crèche op het Centre en schoolmateriaal nodig voor bezoek aan de nabijgelegen  Primairy School (schooltassen, pennen, schriften, schooluniformen, etc., maar ook de inrichting van een klaslokaal met tafels, stoelen, kasten, boeken, e.d.);
  • Sinds 2009 is het Holy Family Care Centre officieel erkend door de Zuid-Afrikaanse overheid. Dit houdt in dat de invloed van de overheid (en met name van de "Social Workers") is toegenomen. Op zich een goede zaak, omdat daarmee gepaard gaat, dat de bekostiging van het voorzieningenniveau (met name gebouwen en infrastructuur, maar ook de uniformen en schoolartikelen) is verbeterd. Ook is met deze erkenning het bestaan van het Centre op langere termijn gegarandeerd.
  • De leeftijdopbouw van de groep kinderen op het Centre is veranderd: waren het aanvankelijk voornamelijk jonge kinderen, nu telt de groep leeftijden van 6 maanden tot 16-17 jaar. Een flink aantal kinderen hebben het Centre om verschillende redenen inmiddels verlaten. Een aantal daarvan volgt vervolgopleidingen, variërend van High School tot Technical College (HBO-niveau) of hebben deze al afgerond (3).
  • Door OLSH Sisters Tzaneen (onze "counterpart" in Zuid-Afrika) is het tijdens een vergadering van de "Holy Family Board" eind 2009 verzoek gedaan om de financiële ondersteuning meer te richten op deze kinderen en daarbij ook een vergelijkbare groep afkomstig van "Bakhita" (een zusterinstelling van Holy Family) te betrekken.


Bovenstaande ontwikkelingen hebben ertoe geleid, dat de laatste jaren de geldstroom vanuit het fonds meer in de richting van de "Centrumverlaters" is gegaan.

Ook voor de komende jaren zal het beleid hierop worden gericht, mede omdat dit nauw aansluit bij de oorspronkelijke doelstelling van het Education Fund om de kinderen een kans de bieden voor hun toekomst en die van hun families.

3.    Werkwijze en werkzaamheden

De middelen van het fonds worden gevormd door bijdrage van privé personen en organisaties uit de relatiekring van oprichters en bestuursleden en vrienden en bekenden.
Door een groep bevriende relaties zijn kinderen in financiële zin geadopteerd. Zij betalen een maandelijkse (of jaarlijkse) bijdrage aan het fonds. Daarnaast bestaan de inkomsten uit structurele en  incidentele giften, opbrengsten van acties, e.d.
De draagkracht van het fonds is, met de jaarlijkse structurele inkomsten van c.a. € 13.000,-,  beperkt. Er moet daarom een keuze worden gemaakt welke kinderen zullen worden ondersteund.
Dit gebeurt, in nauw overleg met de counterpart OLSH Tzaneen in Zuid-Afrika, door de oprichters van het fonds. Tot voor kort reisden zij jaarlijks (op eigen kosten) naar Zuid-Afrika om daar als vrijwilligers enkele maanden op het Holy Family Care Centre te werken. Tijdens hun verblijf daar bezochten zij de kinderen, hun scholen en schoolhoofden en overlegden met de directie van het Centre en de zusters en anderen die de kinderen volgen en ondersteunen. Omdat zij inmiddels op leeftijd zijn en hun rol is overgenomen door een Australische echtpaar, vinden deze contacten via WhatsApp, e-mail en telefonisch plaats.

4.    Middelenbeheer

De middelen van het fonds worden beheerd door de penningmeester en voorzitter van het fonds.
Het fonds heeft een ING-betaalrekening en -spaarrekening. Tot 2023 had het fonds sinds 2009 tevens, onder de paraplu van het Diocese of Tzaneen, een ABSA rekening in Zuid-Afrika onder de naam Tshepang Education Fund (vernoemd naar één van de overleden meisjes van Holy Family Care Centre).
Deze rekening is inmiddels opgeheven omdat hij niet meer vanuit Nederland gebruikt kon worden. Het tegoed is opgemaakt door de repeterende betalingen aan de studenten te laten  doorlopen tot het saldo negatief werd.
In plaats van deze rekening worden nu door de directeur van Holy Family de betalingen aan de studenten verzorgd en compenseert het fonds hiervoor.

 Per jaar wordt op de Internetsite van het fonds de actuele stand van balans en verlies en winstrekening gepubliceerd.